L-ASKORBİK ASİDİN BAKIR (II) İYON KATALİZLİ OKSİDASYON KİNETİĞİNE SICAKLIK VE pH ETKİSİ


Makale Adı L-ASKORBİK ASİDİN BAKIR (II) İYON KATALİZLİ OKSİDASYON KİNETİĞİNE SICAKLIK VE pH ETKİSİ
Yazarlar Filiz İmer, Mustafa Kozcaz, İnci Sönmezoğlu
Anahtar kelimeler Askorbik asit , bakır(II)-iyon katalizli oksidasyon , kinetik , moleküler oksijen , sıcaklık ve , gold miner game online free.
Makale Özeti Bu çalışmada, askorbik asidin, [H2A], oksidasyon kinetiği, , pH (3,35 – 6,0) seviyelerinde, havaya açık bir sistemde ve Cu(II)-iyon katalizli çözeltiler ve katalizsiz çözeltilerde, sitrat tampon sisteminde, farklı sıcaklıklarda ( 20o – 35 o C ) araştırıldı. Oksidasyondan geriye kalan H2A konsantrasyonu, 2,6-diklorofenolindofenol reaktifi ile titrasyonla saptandı. Araştırılan pH aralığında bakır katalizli oksidasyon hızının birinci mertebe hız kinetiğine uyduğu bulundu. Verilen bir sıcaklıkta spesifik hız sabitleri yaklaşık pH 4,50’e kadar arttı ve pH 6,00 de azaldı. pH 4,50 de spesifik hız sabitleri, 20o – 35o C sıcaklık aralığına karşılık sırasıyla, 48,56 M-1 dak-1 ve 256,92 M-1 dak-1 şeklinde değişim gösterdi. Bu sıcaklık aralığında ve pH değerlerinde, aktivasyon enerjileri ve aktivasyonun entalpi (ΔH*), entropi (ΔS*) ve Gibbs serbest enejisi (ΔG*) tayin edildi.
English Keywords Ascorbic acid , copper (II) – catalyzed oxidation , kinetics , molecular oxygen , temperature and pH effect
Article Summary in English In the present work, the kinetics of uncatalyzed and Cu(II) ion-catalyzed oxidation of L-ascorbic acid, [H2A], by molecular oxygen in citrate buffer was studied at different temperatures (20o-35oC) and pH levels (3.35- 6.50 ). The H2A concentration was determined by 2,6-dichlorophenolindophenol titration. In the pH range investigated, the rate of cupric ion-catalyzed oxidation was found to be first order with respect to ascorbic acid. At a given temperature the specific rate constants increased with pH to about 4.50 and decreased at pH 6.00. At a given pH specific rate constants increased with temperature. Specific rate constants at pH 4.50 ranged from 48.56 M-1min-1 (20oC) to 256.92 M-1min-1 (35oC) . Activation energies calculated at different pH levels ranged from 9.66 to 19.03 kcal mole-1. The enthalpy (ΔH*), entropy (ΔS*) and Gibbs free energy (ΔG*) of activation were determined at 20o- 35oC temperature range.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.