KAHVE TELVESİYLE ATIK SULARDAN BAKIR GİDERİMİ


Makale Adı KAHVE TELVESİYLE ATIK SULARDAN BAKIR GİDERİMİ
Yazarlar Nalan A. AKGÜN, Belgin BOZKURT, İnci SALT
Anahtar kelimeler Adsorpsiyon , bakır , deneysel tasarım , kahve telvesi. , gold miner game online free.
Makale Özeti Literatürde, kimyasal maddelerle veya piroliz edilerek özellikleri iyileştirilmiş bambu tozları, hindistan cevizi kabukları vb. doğal adsorbanların kesikli ya da sürekli sistemlerde, metal iyonlarını adsorplamalarına yönelik pek çok çalışma mevcuttur. Aslında, laboratuar koşullarında hazırlanmış atık suların arıtılmasını içeren olası senaryolarda ön işlemlerin yer alması maliyeti arttırabilir. Bu nedenle, bu çalışmada, %60-65 nem içeren farklı kahve telveleri kullanılarak pH’ı 11.04 olan ve 2.11 g/L Cu(II) iyonları içeren orijinal atık suyun arıtılması amaçlanmıştır. Deneysel tasarıma dayalı olarak elde edilen sonuçlar, kahve telvelerinin atık sudan bakırı kolaylıkla limit değerlerin altına kadar uzaklaştırabildiğini göstermiştir. Sonuç olarak, işlem görmemiş kahve telvelerinin kullanımıyla atık sulardan ağır metallerin uzaklaştırılması ekonomik bir çözüm yolu sunabilir.
English Keywords Adsorption , copper , experimental design , spent coffee grounds.
Article Summary in English In the literature, several studies have been reported on the sorption of metal ions from contaminated water using natural materials including bamboo dust, coconut shell, etc. which is modified with the chemicals or pyrolyzed, in batch mode studies or column systems. Indeed, in these possible scenarios containing waters formulated, sometimes, pre-treatments increase the cost. Therefore, in this study, adsorption studies have been performed by different kinds of spent coffee grounds with moist (60-65%) to determine the efficacy of Cu(II) removal from original industrial wastewater whose initial metal ions 2.11 g/L at pH 11.04 in bench-scale packed column. Results depending on experimental design have shown that spent coffee grounds rapidly remove copper from waste water to below detection levels. Consequently, heavy metal removal using original spent coffee grounds would be an effective method for the economic treatment of wastewater.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.