FONKSİYONEL BİYOPOLİMER SİSTEMLER 1


Makale Adı FONKSİYONEL BİYOPOLİMER SİSTEMLER 1
Yazarlar Mehmet MUSTAFAEV
Anahtar kelimeler Protein , polielektrolit , biyopolimer sistemler , immünoloji , radyobiyoloji. , gold miner game online free.
Makale Özeti Fonksiyonel biyopolimer sistemlerdeki gelişmeler temel bilim çalışmaları ve biyomühendislik uygulamalarında yeni fırsatlara imkan sağlamışlardır. Bu yayında, sentetik polielektrolitlerin proteinlerle etkileşim mekanizması ve fonksiyonel biyopolimer sistemlerin oluşumundaki fiziko-kimyasal kriterler hakkında yakın zamanda elde edilmiş veriler bir arada incelenmiştir. Ayrıca, protein-polielektrolit komplekslerinin yapı ve kimyasal-yapı özellikleri tartışılmıştır. Metal-induced polikompleksler için özel bir bölüm ayrılmış ve bu sistemlerdeki faz geçişin özellikleri anlatılmıştır. Proteinlerin polielektrolitlerle olan kompleksleri spesifik nükleoprotein kompleksleri ve nükleotid-protein kompleksleşmesi araştırmaları için model olarak düşünülebilir. Bu tip reaksiyonlar antijen-antikor etkileşimi, virüslerin, kromatin ve ribozom zincirlerinin ayrıca karmaşık biyolojik sitemlerdeki diğer hücre bileşenleri için taklitçi model olabilirler. Fonksiyonel biyopolimer sistemlerin immünolojide (yapay aşı uygulamalı amaclı polimerik immünojenler geliştirmek) ve radyobiyolojide ( etkin radyoprotektörlerin hazırlanması ) uygulamaları tartışılmıştır.
English Keywords Protein , polyelectrolyte , biopolymer systems , immunology , radiobiology.
Article Summary in English Advances in functionally biopolymer systems have provided new opportunities on basic science studies and bioengineering applications. In this review, the recent data on interaction mechanisms of synthetic polyelectrolytes with proteins and physico-chemical criteria for the construction of functionally biopolymer systems are reviewed. Also, the structure and structural-chemical features of protein-polyelectrolyte complexes are discussed. A special chapter is dedicated to metal-induced polycomplexes and described the peculiarity of phase transition in these systems. Complexes of proteins with polyelectrolytes may be considered as models for specific nucleoprotein complexes and nucleotide-protein complexation research. Such reactions may simulate the antigen-antibody interactions, the processes of assembling of viruses, chromatin, ribosome strains and other cell components in complicated biological systems. Applications of functionally biopolymer systems in immunology (polymeric immunogens for vaccine innovation) and radiobiology (active radioprotectors development) are discussed.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.