KONYA SANAYİ İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNİN TANINMIŞLIK DÜZEYİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Makale Adı KONYA SANAYİ İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNİN TANINMIŞLIK DÜZEYİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yazarlar Turan PAKSOY, İhsan KAYA
Anahtar kelimeler Tam zamanında üretim , uygulanabilirlik , tanınmışlık düzeyi , Konya sanayi. , gold miner game online free.
Makale Özeti Tam Zamanında Üretim Sistemi 21. yüzyılda artık, gerekliliği ve faydaları değil, hangi alanlara doğru yaygınlaşacağı tartışılan bir sistemdir. Zaten, günümüzde pek çok büyük firma başarısını, tartışmasız üstünlüğü kabul edilmiş bu sisteme borçludur. Ancak, bahis konusu olan başarı-sistem korelâsyonu büyük firmalar için kolaylıkla söylenebilirken, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için bunu söylemek pek mümkün değildir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de KOBİ’ler bu sisteme geçişte ölçek yönünden kendinden büyük olanlar kadar cesaretli ve başarılı olamamışlardır. Çalışma kapsamında, Konya Sanayi Odasına kayıtlı en büyük ilk 100 firmaya yönelik olarak internette web tabanlı bir anket araştırması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar SPSS paket programı vasıtasıyla değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda varılan kanı, Tam Zamanında Üretim kavramının uygulamasının henüz Konya için uzak bir hedefmiş gibi görünse de, Sanayi’ nin geçmiş yıllara nazaran bu yolda hayli mesafe kat ettiği yönünde olmuştur.
English Keywords Just in Time , applicability , recognition level , Industry of Konya.
Article Summary in English Just-in Time system has been proved his success and a well known system now in 21st century, especially by large firms. But it is not easy to say for small or medium sized firms (SME). As all over the world, SME are not as valorous and successful as the larger ones in Turkey. In this study, a web based questionnaire was made to one hundred firms which are listed as the largest firms by Konya Chamber of Industry. Survey results are evaluated and analyzed by SPSS. As a result Just-in Time system is a far target now, but the industry of Konya has been progress in recently.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.