TİMOSHENKO KİRİŞLERİNİN SERBEST TİTREŞİMLERİNİN FARKLI MESNET ŞARTLARI ALTINDA İNCELENMESİ


Makale Adı TİMOSHENKO KİRİŞLERİNİN SERBEST TİTREŞİMLERİNİN FARKLI MESNET ŞARTLARI ALTINDA İNCELENMESİ
Yazarlar Turgut KOCATÜRK, Mesut ŞİMŞEK
Anahtar kelimeler Timoshenko kirişlerinin serbest titreşimleri , Lagrange denklemleri , Lagrange çarpanları. , gold miner game online free.
Makale Özeti Bu çalışmada farklı mesnet şartlarına sahip Timoshenko kirişlerinin serbest titreşimleri incelenmiştir. Problemin çözümü için Lagrange denklemleri kullanılmıştır. Problemde mesnet şartları Lagrange çarpanları kullanılarak sağlanmıştır. Lagrange denklemlerinin uygulanması için kirişin düşey yerdeğiştirmelerini ve kiriş kesitlerinin dönmelerini ifade eden çözüm fonksiyonlarının oluşturulmasında polinomlar kullanılmıştır. Lagrange denklemleri kullanılarak problem cebrik denklem sisteminin çözümüne indirgenmiştir. Timoshenko kirişinin ilk sekiz moduna ait özdeğerleri farklı narinlik oranları (kiriş yüksekliği/kiriş açıklığı) için tablolar halinde verilmiştir. Tablolaştırılan sonuçların tasarımcılar için faydalı olacağı ve diğer araştırmacıların sonuçlarını karşılaştırmada referans olacağı düşünülmektedir.
English Keywords Free Vibrations of Timoshenko Beams , Lagrange Equations , Lagrange Multipliers.
Article Summary in English Free vibration of Timoshenko beams having different boundary conditions is analyzed. The Lagrange equations are used to examine the free vibration characteristics of Timoshenko beams. The constraint conditions of supports are taken into account by using Lagrange multipliers. In the study, for applying the Lagrange equations, trial functions denoting the deflection and the rotation of the cross-section of the beam are expressed in the polynomial form. By using the Lagrange equations, the problem is reduced to the solution of a system of algebraic equations. The first eight eigenvalues of Timoshenko beam are calculated and tabulated for different thickness-to-length ratios. It is believed that the tabulated results will prove useful to designers and provide a reference against which other researchers can compare their results.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.