NORMAL DAYANIMLI BETONDA KIRILMA TOKLUKLARININ BULUNMASI


Makale Adı NORMAL DAYANIMLI BETONDA KIRILMA TOKLUKLARININ BULUNMASI
Yazarlar Varol KOÇ, Sıddık ŞENER
Anahtar kelimeler Kırılma mekaniği , beton boyut etkisi , çif konsol elemanı , kırılma tokluğu , mod I göçmesi. , gold miner game online free.
Makale Özeti Normal dayanımlı betondan hazırlanan çift konsol elemanlara, konsol eksenlerine paralel basınç yüklemesi uygulanmıştır. Yüklemeler iki farklı mesnetlenme durumu için uygulanarak birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Numune kalınlıkları sabit olup t=40 mm’ dir. Diğer boyutlar, büyük numuneden küçük numuneye doğru 4:2:1 benzerlik oranlarına sahiptir. Her numunede 2 yatay ve 1 düşey yer değiştirme ölçülmüş, konsol uçlarında ölçülen yatay yer değiştirmelerin toplanmasıyla açılma miktarı bulunmuştur. Her numuneye ait yük- açılma yer değiştirmesi eğrilerinin altında kalan alanlardan yararlanarak enerji yutma kapasiteleri tespit edilmiştir. Deney sonuçları boyut etkisi eğrileri şeklinde düzenlenmiş ve boyut etkisi parametreleri elde edilmiştir. Deneylerin ANSYS 5.4 sonlu elemanlar programıyla benzeşimi yapılmış, yine bu program yardımıyla elemanların kırılma toklukları bulunmuştur.
English Keywords Fracture mechanic , concrete size effect , double cantilever beams , fracture toughness , mod-ı failure.
Article Summary in English Double cantilever beams elements which have been prepared from normal strength concrete are applied compressive loads as parallel to cantilever axes. Loading are applied to two different supporting conditions and compared with each other. Specimen’s thickness’ t are constant and 40 mm. Other sizes are geometrically similar with ratio from large specimens to little specimens 4:2:1. Two horizontal and one vertical displacements are measured for each specimens and opening displacements are found for adding to horizontal displacements for each cantilever ends. Energy absorbed capacities are determined by utilizing from each specimen area of under the load- opening displacement curve. Test results arranged for size effect curve and size effect parameters are obtained. Experiments simulated with ANSYS 5.4 finite element programs and fracture toughness’ are found with helping this program.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.