SÜREKLİ SİSTEMDE KATI ATIK SIZINTI SULARINDAN ZEOLİT KULLANILARAK NH3-N GİDERİMİNİN İNCELENMESİ


Makale Adı SÜREKLİ SİSTEMDE KATI ATIK SIZINTI SULARINDAN ZEOLİT KULLANILARAK NH3-N GİDERİMİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar Fulya AYDIN, Ayşe KULEYİN
Anahtar kelimeler Zeolit , adsorpsiyon , amonyum-azotu. , gold miner game online free.
Makale Özeti Bu çalışmanın amacı; Samsun ili Yılanlıdere Katı Atık Deponi alanından temin edilen sızıntı suyundan NH3- N’nu uzaklaştırmak için doğal Manisa-Gördes zeolitinin kapasitesini araştırmaktır. Adsorpsiyon denemeleri iyon değiştirme kolonunda gerçekleştirilmiştir. Çıkış suyu konsantrasyonun giriş konsantrasyonuna oranına (Ce/C0) karşılık yatak hacmi (YH) grafiğe geçirilerek kırılma (breaktrough ) eğrisi çizilmiştir. Bu amaç için sürekli sistemde yürütülen çalışmalarda öncelikle akış hızının giderim verimine etkisi araştırılmıştır. 0.0043, 0.0087 ve 0.0173 cm/sn olmak üzere üç farklı akış hızında gerçekleştirilen sürekli sistem denemelerinde kapasitenin en iyi kullanıldığı akış hızı olarak 0.0043 cm/sn belirlenmiştir. Bir diğer aşamada -10+20 mesh ve -35+45 mesh olmak üzere iki farklı partikül boyunun etkisi 0.0043 cm/sn sabit akış oranında peristaltik pompa ile beslenen kolonda incelenmiştir. Küçük partikül boyutunun (-35+45 mesh) giderim kapasitesini arttırdığı ve kolonun daha ekonomik kullanıldığı belirlenmiştir. Son aşamada rejenerasyonun uygulanabilirliği kontrol edilmiş ve işlem sonrası kullanılmış zeolit numunelerinin yağmur suyu ile etkileşimi incelenmiştir.
English Keywords Zeolite , adsorption , ammonia-nitrogen.
Article Summary in English The aim of this study is to investigate ammonium removal from Yılanlıdere landfill leachate by using zeolite supplied from Gordes (Manisa) region in Turkey. A series of adsorption experiments was conducted in ionexchange columns. The breakthrough curves were constructed by plotting the effluent lead concentration normalized with respect to the influent lead concentration (Ce/C0) versus bed volumes (BV). For this aim, it is firstly investigated effect of flow rate on removal efficiency at the continuously system. The best usage of column flow rate was determined 0.0043 cm/sec. in column system where it was implemented at three different flow rate, 0.0043, 0.0087 and 0.0173 cm/sec., respectively. At the other stage, effect of particul sizes which were -10+20 mesh and -35+45 mesh was examined in the column, fed by peristaltic pump at a constant flow rate of 0.0043 cm/sec. particul size of -35+45 mesh established that were the more economical and increased the capacity of removal. At the last stage, feasibility of regeneration was controlled and then after column operation, it was dissect interaction between rain water and waste zeolites.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.